Algemene Voorwaarden


In deze algemene voorwaarden worden de twee partijen voorts genoemd ‘MWAD’, de uitgever van de voorwaarden, en ‘Klant’, de klant van MWAD of eindgebruiker van een MWAD-dienst.
Deze algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing op elke factuur uitgaande van MWAD en op elke overeenkomst die de Klant met MWAD aangaat.
Deze voorwaarden vervangen eventuele andersluidende voorwaarden van de Klant en prevaleren erop.

1. Duur van de overeenkomst

1. De overeenkomst tussen MWAD en de Klant wordt aangegaan voor een periode zoals aangegeven op het bestelformulier.
Bij uitzondering van een eenmalige dienstverlening door MWAD, wordt na afloop van de overeengekomen periode de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode.
2. Beide partijen kunnen de overeenkomst aangetekend opzeggen tegen het einde van de overeengekomen periode, waarbij rekening moet worden gehouden met een opzegtermijn van tenminste drie maanden. De opzeg begint te lopen op de dag van ontvangst van de aangetekende zending.

2. Betalingen

1. Betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij dit schriftelijk anders werd overeengekomen, op een door MWAD aangegeven wijze en valuta. Facturen worden digitaal per e-mail verstuurd of op papier via de gewone post.
2. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 8 dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden

3. Uitvoering van de overeenkomst

1. MWAD is niet aansprakelijk voor schade naar aanleiding van een uitval en/of onbereikbaarheid van de MWAD diensten en producten ten gevolge van redelijkerwijs benodigd onderhoud of onvoorziene omstandigheden.
2. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan MWAD aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan MWAD worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan MWAD werden verstrekt, heeft MWAD het recht de uitvoering van de overeenkomst unilateraal op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Klant in rekening te brengen.
3. MWAD is niet aansprakelijk voor schade indien zij is uitgegaan van door de Klant onjuist verstrekte of onvolledige gegevens.
4. MWAD is nimmer aansprakelijk voor de door de Klant op haar systemen geplaatste inhoud. Wanneer MWAD een verzoek ontvangt van een klager, onderzoekt zij de klacht op haar waarheid en gronden. Wanneer de klacht gegrond lijkt, heeft MWAD het recht de inhoud te verwijderen van haar servers. Blijkt de klacht achteraf toch ongegrond, dan kan de Klant geen aansprakelijkheidsvordering tegen MWAD instellen. De Klant dient eventuele schade rechtstreeks te vorderen bij de klager.
5. Tenzij er terzake een specifieke bijkomende en afwijkende overeenkomst met MWAD wordt afgesloten over de terbeschikkingstelling door MWAD van backups, is de Klant uitsluitend verantwoordelijk voor het nemen van backups van zijn account. MWAD kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Voor zover er door MWAD eventueel backups zouden worden genomen, zijn deze enkel bestemd voor intern gebruik. Er is voor de Klant geen enkele mogelijkheid deze backups te bekomen of te gebruiken, tenzij, zoals gezegd, anders werd overeengekomen.
6. MWAD is exclusief gerechtigd verbeteringen aan te brengen aan servers, systemen, producten en diensten zonder voorafgaande bekendmaking aan de Klant. MWAD is niet aansprakelijk voor schade geleden door de Klant als gevolg van voornoemde wijzigingen.
7. MWAD behoudt zich het recht voor om haar algemene voorwaarden alsook haar prijsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen.
8. Beëindiging en/of schorsing van de overeenkomst, mits eventuele schadevergoeding:

8.1 Indien de Klant een inbreuk pleegt op zijn verplichtingen in deze overeenkomst, of indien de Klant diens verbintenissen niet nakomt uit hoofde van een andere overeenkomst afgesloten tussen de Klant en MWAD, heeft MWAD het recht alle tussen de Klant en MWAD gesloten overeenkomsten te schorsen tot zolang de Klant aan alle verplichtingen voldoet dan wel deze overeenkomsten zonder voorafgaande ingebrekestelling te beëindigen, zonder enig recht op schadevergoeding of restitutie van de Klant.
8.2 In het geval de Klant in gebreke blijft de aan MWAD verschuldigde bedragen binnen de overeengekomen betalingstermijnen te betalen, heeft MWAD het recht de overeenkomst te schorsen en een heractivering of herstelling van de dienstverlening te weigeren tot de betaling van alle uitstaande bedragen of vergoedingen. MWAD is eveneens gerechtigd de overeenkomst te schorsen en/of te beëindigen voor zover de Klant zijn verplichtingen krachtens een andere overeenkomst gesloten met MWAD schendt. In beide gevallen is de Klant van rechtswege, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling vereist is, een verwijlinterest verschuldigd op de openstaande bedragen van 1% per maand vanaf de factuurdatum, alsmede een forfaitaire schadevergoeding van 10% op de openstaande bedragen verschuldigd, met een minimum van 100 euro per factuur.
8.3 In geval van vereffening, faillissement, staking van betaling of onder toepassing van de wetgeving op de continuïteit van de ondernemingen van de Klant is MWAD gerechtigd om met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling alle vorderingen onmiddellijk op te eisen, alsook de overeenkomst te schorsen en/of te beëindigen tot de betaling van alle uitstaande bedragen of vergoedingen.
8.4 Indien de Klant de overeenkomst tot eenmalige dienstverlening van MWAD voortijdig beëindigt, heeft de Klant in geen geval recht op terugbetaling van het reeds betaalde. Bij beëindiging van de overeenkomst door de Klant is deze eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van de waarde van de bestelling, met een minimum van € 50 en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid van MWAD om een hogere schade te eisen.
8.5 Indien de Klant de overeenkomst voor een periode zoals aangegeven op het bestelformulier beëindigt, blijft de Klant gehouden tot betaling van het openstaande saldo van het desbetreffende jaarabonnement.
9. De uitvoeringstermijn van de werken en ontwikkeling worden slecht bij wijze van inlichtingen gegeven. Overschrijding, om welke reden ook, geeft aan de opdrachtgever nimmer het recht op enige schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
10.Indien, na de aanvaarding van een opdracht, respectievelijk tijdens de uitvoering ervan, prijsverhogende omstandigheden optreden zoals niet limitatief bedoeld, de stijging der lonen, materiaalprijzen, taksen, rechten en revaluaties, zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

4. Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. MWAD zal de persoonsgegevens van de Klant, behoudens via een gerechtelijk bevel, niet aan derden doorgeven en louter gebruiken voor interne doeleinden. De Klant verbindt zich ertoe elke wijziging in zijn persoonsgegevens, voor zover bekend bij MWAD, onverwijld te melden.

5. Beperkingen en onrechtmatig gebruik

1. MWAD behoudt zich het recht om de toegang tot de geleverde diensten of producten tijdelijk of permanent te weigeren aan de Klant indien zij beslist dat er onrechtmatig gebruik van is gemaakt.
2. MWAD heeft het recht de door de Klant geplaatste inhoud te controleren indien zij hiertoe redelijkerwijs aanleiding ziet en wanneer zij vermoedt dat de algemene gebruikersvoorwaarden mogelijk geschonden worden.
3. Wanneer aan MWAD door een derde kennis wordt gegeven van eventuele onwettige activiteiten of informatie, en voor zover deze kennisgeving niet van elke ernst ontdaan is, zal de Klant er zich van bewust zijn dat MWAD zal handelen overeenkomstig haar wettige verplichtingen in het kader van de Wetgeving op de Informatiemaatschappij. MWAD behoudt zich alsdan ook alle rechten voor om, in afwachting van verdere beslissingen door de bevoegde diensten, de vermoede onwettige activiteiten of informatie te blokkeren voor het publiek. MWAD kan voor een dergelijk handelen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld door de Klant, wat ook de schade moge zijn.
4. Alle schade en kosten die MWAD heeft geleden als gevolg van acties of inhoud van de Klant, of door een schending van de voorwaarden door de Klant, zullen verhaald worden op de Klant.
5. MWAD is niet aansprakelijk voor de beveiliging van de gegevens die worden opgeslagen. Van de Klant wordt verwacht de nodige beveiligingen te voorzien en alle inhoud up-to-date te houden. De Klant wordt hiervan voldoende ingelicht door MWAD. MWAD voldoet hiermee aan haar essentiële verantwoordelijkheid van informering en voorlichting.
6. Het bezorgen van een “Goed voor druk” vanwege de opdrachtgever, hetzij per brief, hetzij per email, hetzij via een andere informatiedrager, ontslaat MWAD van elke verantwoordelijkheid voor de tijdens of na het drukken vastgestelde fouten of weglatingen.

6. Auteursrechten

Bij betaling van het volledige factuurbedrag staat MWAD de auteursrechten op activiteiten, zoals  copywriting van teksten  grafische vormgeving van brochures, folders, affiches, naamkaartjes, beurswanden en elk ander promotiemateriaal  ontwikkeling van logo’s, huisstijlen, infographics  de ontwikkeling van websites  … af aan de klant.

7. Overdracht van de overeenkomst

1. MWAD is uitdrukkelijk gemachtigd om de onderhavige overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen of in pand te geven, met dien verstande dat deze overdracht of inpandgeving de vorm en de voorwaarden van de algemene overeenkomst in geen enkel opzicht wijzigt.
2. Een gewone brief of vermelding op de maandelijkse facturen kan gelden als kennisgeving aan de abonnee van een overdracht van schuldvorderingen in hoofdsom en toebehoren (interesten, schadebeding, enz.). De betaling van de facturen zal bovendien worden beschouwd als erkenning door de abonnee van de gesloten overdracht .
3. Een dergelijke overdracht houdt voor de Klant de verplichting in om aan de nieuwe schuldeiser te betalen, maar brengt geen enkele wijziging van de andere verplichtingen van de Klant of van MWAD mee.

8. Privacy

1. MWAD kan persoonsgegevens van de Klant gebruiken om de Klant te voorzien van informatieve nieuwsberichten over nieuwe producten en diensten van MWAD, evenementen gerelateerd aan de werking van MWAD, evenementen van partners van MWAD, jobgerelateerde informatie en vacatures, de werking en dienstverlening van MWAD en/of haar partners, toetreding van medewerkers, belangrijke nieuwsberichten, et cetera. De gegevens van de Klant kunnen worden overgemaakt aan derden of partners, voor informatieve of publicitaire doeleinden.
2. MWAD heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden. Zij is daarom in geen geval aansprakelijk voor identiteitsdiefstal, datadiefstal of informaticacriminaliteit. Zij zal bij een inbraak op haar informaticasystemen onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om schade en/of diefstal tot een minimum te beperken.
3. Voor de toepassing onder de Privacywet wordt onder ‘persoonsgegevens’ verstaan, elke informatie betreffende een identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct (of indirect) kan worden geïdentificeerd aan de hand van een identificatienummer of een element hetwelk kenmerkend is voor zijn fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit. MWAD voldoet aan de hierboven opgenoemde voorwaarden. De verwerking gebeurt voor informatieve en technische doeleinden. De doeleinden zijn uitdrukkelijk omschreven onder 7.1. De gegevens zijn toereikend (naam, adres, e-mailadres, website en vennootschapsinformatie) en niet overmatig. 4. De Klant heeft steeds een wettelijk recht om zijn persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. MWAD verbindt er zich toe binnen de 15 werkdagen aan het verzoek van Klant gevolg te geven. De Klant kan MWAD hiertoe een schriftelijk verzoek richten per post of per e-mail. De Klant heeft het recht, wanneer hij zijn identiteit bewijst, om de nodige informatie omtrent de verwerking rond zijn persoon te ontvangen op eenvoudig verzoek. De Klant kan altijd foutieve of onvolledige gegevens verbeteren via post of via e-mail.

9. Klachten en vorderingen

1. Klachten inzake de door MWAD verleende diensten dienen door de Klant binnen de acht dagen na ontdekking aangetekend te worden gemeld aan MWAD, zoniet wordt de klacht niet-onvankelijk verklaard.
2. Alle vorderingen van de Klant tegen MWAD, uit welken hoofde ook, verjaren na 6 maanden te rekenen vanaf het ontstaan van het feit dat aanleiding geeft tot het indienen van een klacht, en desgevallend oorzaak is van een vordering van de Klant tegen MWAD. Deze termijn kan niet worden geschorst en kan enkel worden gestuit door een gerechtelijke actie.
3. Zelfs in geval van zware fout is de eventuele gehoudenheid van MWAD tot schadevergoeding beperkt tot het tijdens de laatste 6 maanden van de samenwerking door MWAD gefactureerde bedrag.

10. Geschillenbeslechting

1. Op elke overeenkomst tussen MWAD en de Klant is het Belgische recht van toepassing.
2. De rechtbanken en hoven van het arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, zijn bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen inzake deze overeenkomst.